CENY V PROJEKCI

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Pokud plánujete stavět rodinný dům, rekonstruovat, přistavovat, zřizovat podkroví či si na zahradě postavit garáž, budete ve většině případů potřebovat odpovídající projekt, který schválí příslušný stavební úřad. Žádat o povolení se musí mnohdy i u plotů, zahradních skladů nářadí a dalších staveb, stanovené stavebním zákonem.

Takové zadání projektu obnáší několik časových a rozhodovacích úskalí, které primárně řeší studie stavby vypracovaná architektem případně rovnou projektantem, který studii poté rozpracovává dále do podoby projektu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Není však nutné mít studii stavby, ze strany investora postačí směs nápadů a námětů, které profesně zkušený projektant zužitkuje do podoby rozpracovaného projektu, který dále konzultuje s investorem.

Na přelomu roku 2021 a 2022 lze počítat pro odhad ceny domu s částkou začínající na 6 000,- kč za obestavěný m3, postupně k 7 000,- kč za m3. Výsledná částka je však pouze za rodinný dům ve standardním řešení skladeb a technického vybavení, je potřeba mít nachystanou rezervu na úpravu pozemku a připojení na technické sítě. V případě stavby svépomoci banky uznávají do 20 %, reálně je však toto procento ještě menší, jelikož se zpravidla jedná o stavební práce na hrubé stavbě, která vychází poměrově levněji, než ostatní stavitelské části.

Ceny studií a projektů

Setkáte se s cenou od 20 000,- bezmála do 300 000,- kč u rodinných domů. Záleží na stupni provedení projektu, zkušenostech projektanta či architekta a v neposlední řadě na složitosti objektu a jeho lokalitě.

Zdarma vypracujeme cenovou nabídku na míru vašim požadavkům.

Nezbytné minimum pro vydání stavebního povolení
stupeň DSP (dokumentace pro stavební povolení, případně pro vydání souhlasu se stavbou v případě ohlašování)

Prováděcí projekt stavby
– stupeň DPS (dokumentace pro provedení stavby, není však vyžadována stavebními úřady, poslouží však jako přesný podklad pro realizační firmu, obsahující kromě zmíněného základu DSP také detaily jednotlivých skladeb, prováděcí statický projekt, rozpočet stavby a řešení všech konstrukcí

Kombinace obojího pak vytváří jednostupňový projekt, tedy projekt obsahující nezbytné minimum, s výpisem skladeb a prvků, více prokótovaný.

Jednotlivé profese projektu

Ne vždy dokáže projektant / architekt vyřídit celý obsah projektu sám, často na řadu přichází pomocná ruka profesantů jednotlivých částí, např. vodohospodářů v případě domácí čistírny vod, projektantů vzduchotechniky, vytápění, elektrikářů v případě hromosvodů či zpracovatelů požárně bezpečnostního řešení, pokud navržený objekt svými rozměry překračuje zákonné meze.

Jednotlivé subdodávky prováděcích projektů samostatných částí stojí od 5 000,- u jednoduchých projektů přípojek technických sítí až do 40 000,- za složitější statické posudky.

Další povinné náklady

Pro běžnou novostavbu rodinného domu přibývají i další povinné náklady a dokumenty dokládané na stavební úřad, vycházející z vodního zákona, atomového zákona či z dalších navázaných prováděcích vyhlášek.

hydrogeologický posudek, pokud budete na pozemku zasakovat dešťovou vodu nebo s ní jinak nakládat
radonový posudek pro stanovení úniku radonu z podloží
inženýrsko-geologický průzkum v případě složitějšího způsobu založení stavby / ve svahovitých pozemcích apod.
– geodetické zaměření pozemku
vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu pro budoucí stavbu objektu a zpevněných ploch v případě, že se jedná o novostavbu / v případě rekonstrukce či stavby objektu na místě původní budovy se plocha již nevyjímá

Délka stavebního řízení

Samotnou délku vyřízení stavebního povolení určují zpravidla dvě věci
– uzavření studie/konceptu studie, tedy doby, od které může projektant naplno rozjet svoji tvorbu a koordinaci s jinými profesemi
– lhůty samotných dotčených orgánů státní správy, jež nejsou ve správním řádě nikterak ošetřeny, a stavebník mnohdy čeká i dlouhé měsíce na vyjádření úřadů

Rozhodně kratší dobu trvá vyjádření dotčených orgánů a samotného stavebního úřadu v případě staveb v odlehlých a méně osídlených oblastech, přímo opačně poté trvá délka řízení ve velkých městech, kde mohou být jednotlivé orgány a úřady zahlcené žádostmi

Zdarma vypracujeme cenovou nabídku na míru vašim požadavkům.